REGULAMIN

 

§ 1 PRZEPISY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, w tym w szczególności Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm ) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. Nr. 22, poz. 271, z późn. zm). 

 1. Postanowienia Regulaminu określają wzajemne prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży. W zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży regulamin obowiązuje kontrahentów Sprzedającego będących konsumentami. Do sprzedaży innym podmiotom (np. przedsiębiorcom), stosuje się także ogólne zasady zawierania i wykonywania umów określone w kodeksie cywilnym, w tym w zakresie rękojmi za wady towaru. 

 2. Sklep internetowy ls-gastro.pl działający pod adresami www.ls-gastro.pl jest własnością firmy LS Gastro Sebastian Sipowicz Sp.j.. 

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Sprzedającym” – należy przez to rozumieć:

  LS Gastro Sebastian Sipowicz Sp.j.
  Kosciuszki 52
  74-505 Mieszkowice
  NIP:   PL 8581852736
   

 2. Klientami naszego Sklepu Internetowego ls-gastro.pl (zwanego także „Sklepem”), funkcjonującego pod adresami internetowymi www.ls-gastro.pl mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

   

§ 2 PRZEDMIOTY TRANSAKCJI 

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu są produkty wymienione w ofercie przedstawionej na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez danego Klienta, zwane dalej „produktami”.  

 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak kosztów wysyłki, chyba, że opis danego produktu wskazuje inaczej. 

 3. Koszt dostarczenia produktu pokrywa Klient.

   

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu dokonania zakupu danego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu należy  wypełnić oraz zaakceptować formularz zamówieniowy znajdujący się na stronie internetowej  Sklepu co będzie równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Klienta. 

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailową przed jego realizacją.

   

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz zamówieniowy wypełniany na stronach Sklepu. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system internetowy Sklepu poprzez wysłanie na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji wiadomości .  Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon. 

 2. Z chwilą otrzymania przez Sklep płatności za zamówienie danego produktu, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym ls-gastro.pl

 3. Przy wypełnianiu formularza zamówienia Kupujący powinien dochować należytej staranności związanej z jego wypełnieniem. W szczególności dane podawane przez Kupującego muszą być prawdziwe, jak również powinny umożliwiać Sklepowi wykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży. Brak dochowania w tym zakresie należytej staranności obciąża Kupującego i może rodzić po jego stronie obowiązek natury odszkodowawczej, w tym obejmujący koszty przewozu, wezwania do zapłaty oraz inne uzasadnione koszty, które zostały poniesione przez Sklep w celu realizacji danego zamówienia.

   

§ 5 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu sprzedaży towarów zgodnie z zamówieniem Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu umówioną cenę.

 2. Płatność z tytułu dokonanego zamówienia może być dokonana przez Klienta w jednej z następujących form:

a) Gotówką, przy osobistym odbiorze produktu;  

b) Przelewem na rachunek bankowy Sklepu, dokonanym przed wysyłką produktu  do Klienta, na podstawie danych potrzebnych do przelewu dostępnych przy składaniu zamówienia, w mailu potwierdzającym zamówienie. Z chwilą wpłynięcia należności na konto SKLEPU produkt zostaje wysłany Klientowi wraz z fakturą VAT, zgodnie z tym Regulaminem.

c) poprzez system płatności PayU

d) poprzez system płatności PayPal

3.  Sklep dysponuje następującym rachunkiem bankowym, na który powinny być dokonywane płatności z tytułu dokonywanych zamówień:

Płatności w PLN Nr konta: 11 1090 1900 0000 0001 2601 1823

Płatność w EURO Nr konta: 14 1090 1900 0000 0001 2601 1963

 

Dane do przelewu:

LS Gastro Sebastian Sipowicz Sp.j.

ul. Kosciuszki 52

74-505 Mieszkowice

 Dane Banku:

Bank Zachodni WBK S.A.

BlC/SWlFT: WBKPPLPP

  

§ 6 DOWÓD ZAKUPU

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód zakupu (w formie faktury VAT lub paragonu). 

 

§ 7 DOSTARCZANIE PRODUKTÓW

 1. Dostarczanie produktów zamawianych w Sklepie Internetowym ls-gastro.pl odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Klient zwróci się z prośbą o wysyłkę za granicę. W przypadku dostarczania produktów za granicę, Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu ustalenia indywidualnej ceny za przesyłkę międzynarodową. 

 2. Wszystkie produkty dostarczane są na koszt Kupującego. Ostateczny koszt zamówienia obejmujący koszt przesyłki określany jest w trakcie uzgadniania zamówienia. 

 3. Dostarczanie produktów realizowane będzie pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem profesjonalnego Przewoźnika lub Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostarczenia produktów wynosi ok. 7 dni roboczych od daty dokonania zakupu, przy czym zespół sklepu ls-gastro.pl dołoży wszelkich starań, aby okres ten skrócić do minimum. Na czas niezbędny do dostarczenia produktu Klientowi składa się czas obsługi realizacji zamówienia przez Sklep oraz czas realizacji przesyłki przez Przewoźnika. 

 4. Przed odebraniem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby są zerwane należy skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym e-mail sklep@ls-gastro.pl lub pod nr telefonu +48 91 4666110 w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

 5. Odbiór przesyłki należy pokwitować kurierowi podpisem.

 6. W przypadku zamówienia produktów, które w danym momencie są niedostępne, termin realizacji może się wydłużyć, jednak Klient zostanie o tym poinformowany. 

 7. Dostarczanie produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są w oparciu cennik Poczty Polskiej oraz firm Kurierskich. Ceny przesyłki będą widoczne przy wyborze formy dostawy, chyba, że oferta danego produktu stanowi inaczej.

 

§ 8 WARUNKI REKLAMACJI

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi.

 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu danego produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sklepu ls-gastro.pl, w terminie dziesięciu dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot tego produktu powinien nastąpić w stanie niezmienionym - gdy dany produkt nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony.

 3. Klient odsyła na własny koszt na adres Sklepu razem z otrzymanym dokumentem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w momencie zakupu. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

 4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 5. Sprzedający w przypadkach prawem określonych odpowiada względem Kupującego w tym będącego przedsiębiorcą, jeżeli towar sprzedany ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia towaru (rękojmia za wady fizyczne). Kupujący traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem miesiąca od wykrycia wady fizycznej nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

 6. Po odebraniu przesyłki, ale w obecności kuriera, przesyłka powinna zostać sprawdzona na okoliczność kompletności, nienaruszenia opakowania ani jego zawartości. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania czy jego zawartości, Klient powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym, poświadczyć go podpisem Przewoźnika dostarczającego przesyłkę oraz niezwłocznie powiadomić o tym Sklep poprzez e-mail na adres firma@ls-protec.pl Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie. Przyjęcie przesyłki przez Klienta, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie, jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem i brak jakichkolwiek uszkodzeń.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o produktach zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543, lecz traktowane są wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszelkie informacje na temat oferty sklepu internetowego ls-gastro.pl są zgodne z danymi katalogowymi przedstawionymi na stronach Sklepu.

 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

 3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.     

 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sklep zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.). Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 

 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.  

 6. Różnice w cechach danego produktu pomiędzy produktem widocznym na stronie internetowej Sklepu za pomocą komputera Klienta a produktem otrzymanym przez Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu. 

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm 

 8. Składając zamówienie Nabywca akceptuje obowiązujący w chwili złożenia zamówienia Regulamin. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

 9.  W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep ls-gastro.pl  korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu ls-gastro.pl może być utrudnione.

 10. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 11. Sklep ls-gastro.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego ls-gastro.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed datą wprowadzenia tych zmian będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 12. Niniejszy regulamin obowiązuje od 22.01.2018

 

 

Zespół Sklepu ls-gastro.pl